از مهمترین هدف هایی که دولت ها به ویژه در کشور های در حال توسعه به عنوان طرح های رفاهی پیگیری می کنند، جلوگیری از گسترش فقر و تلاش برای برقراری عدالت اجتماعی است. به طور کلی دولت رفاه دولتی است که در آن تأمین و بهبود رفاه عمومی وظیفه قانونی نهادهای قدرت است.

با نگاهی به شرایط اجتماعی بسیاری از کشورها، در می یابیم که مردم توان تامین مخارج و معیشت خود را با توجه به پایین بودن سطح درآمد سرانه و همچنین توزیع ناعادلانه درآمدهای ملی ندارند؛ به این دلیل است که یکی از کارکردهای مهم دولت، تامین حداقل احتیاجات و خدمات عمومی است.
در ادبیات تعریف شده برای دولت رفاه، بر دو اصل مهم تاکید می شود: تامین خدمات رفاهی برای تضمین بقا در شرایط اقتصاد آزاد و وجود دولت دموکراتیک. حکومت نقش مهمی در ثابت کردن و ارتقای رفاه اقتصادی و اجتماعی شهروندان جامعه در یک دولت رفاه دارد و پایه چنین دولتی بر مبنای تساوی فرصت ها و توزیع برابر ثروت و مسئولیت اجتماعی در برابر کسانی که نمی توانند حداقل امکانات لازم برای یک زندگی را فراهم کنند، قرار دارد.
اما از جمله نقدهای وارده بر دولت رفاه اینکه ممکن است ملتی که اینچنین دولتی دارند کم کارتر شوند و پشتکار آنها به تلاش و کوشش خود کاهش یابد، امکان انتخاب های شخصی خیلی کم شده و در کنار آن نظارت دولت آنقدر فراگیر می شود که شکل تازه ای از بردگی شکل می گیرد و این شرایط نتایج بدی برای جوامع نوین به دنبال دارد. هرچند به عقیده برخی از پژوهشگران، مهمترین جنبه منفی که دولت رفاه دارد این است که این دولت ها مشابه دولت حداکثری با سیاست های توده وار، به بسط قدرت حکومتی منجر شده و پیامد مستقیم این بسط قدرت، گرفتن آزادی و خلاقیت و نخبه ستیزی است؛ در چنین جوامعی خبری از پیشرفت نخواهد بود.
در این گزارش بیان می کنیم که دولت رفاه نقش موثری در جلوگیری از وقوع جرم ها دارد. جرم پدیده ای در حال رخ دادن در جوامع است که بی شک عوامل اقتصادی، اجتماعی، تربیتی و... در وقوع آن موثر است. اگر سیاست ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار