شرایط جدید بازنشستگی تامین اجتماعی شامل شرایط بازنشستگی زنان، بازنشستگی پیش از موعد و .. اعلام شده و می توانید آن را به تفکیک شرایط زنان و مردان در گزارش زیر بخوانید.

به گزارش راهبرد معاصر شرایط جدید بازشستگی تامین اجتماعی به تفیک زنان و مردان اعلام شد. در شرایط اعلام شده عنوان شده است زنان و مردانی که سابقه 35 سال پرداخت بیمه را دارند می توانند بدون محدودیت سنی بازنشسته شوند. همچنین اگر فردی حداقل ۶۰ سال سن داشته و حداقل ۱۰ سال سابقه بیمه داشته باشد، می توامند بازنشسته شود.
شرایط بازنشستگی برای زنان و مردان + جزئیات
اگر ۳۵ سال سابقه بیمه داشته باشید، بدون محدودیت سنی می توانید بازنشسته شوید.
اگر ۴۲ سال سن و حداقل ۲۰ سال سابقه کار دارید که بیمه آن پرداخت شده است، به شرط آنکه در جایی استخدام باشید و بیمه شما پرداخت شود، میتوانید بازنشسته شوید.
اگر حداقل ۴۵ سال سن و حداقل ۳۰ سال سابقه بیمه داشته باشید، می توانید بازنشسته شوید.
اگر حداقل ۵۵ سال سن و حداقل ۱۰ سال سابقه بیمه داشته باشید، می توانید بازنشسته شوید.
اگر حداقل ۵۵ سال سن و حداقل یک سال سابقه بیمه داشته باشید، می توانید با خرید الباقی سابقه مورد نیاز خود تا ۱۰ سال از سازمان تامین اجتماعی، سابقه بیمه خود را به ۱۰ سال رسانده و بازنشسته شوید.
شایان ذکر است بانوانی که دارای سابقه مشاغل سخت هستند، به ازای هر سال سابقه، ۱.۵ سال سابقه محاسبه می شود. همچنین شرایط خاص بازنشستگی برای افرادی که جانباز و یا معلول میباشند نیز وجود دارد.
توجه داشته باشید برای محاسبه تعداد سال سابقه بیمه تفاوتی بین پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما با بیمه زنان خانه دار، بیمه قالیبافی، بیمه اختیاری، مشاغل آزاد، هنرمندان، خبرنگاران و سایر بیمه خویش فرما نمی باشد و کلیه سال های پرداخت حق بیمه های فوق به عنوان تعداد سال سابقه بیمه در نظر گرفته می شود. همچنین مدت ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار