بافت های فرسوده مانع توسعه پایدار شهری تهران و کلانشهرها

اندیشکده روابط بین الملل چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۵:۱۹

امروزه فقدان یک استراتژی مشخص متکی به شناسایی گونه های بافت فرسوده و عزم جدی مدیریت شهری امر مداخله، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده را با مشکل روبه رو کرده ،چراکه دگرگونی های اجتماعی- اقتصادی و سیاسی که از اوایل سده حاضر در همسویی با روند جهانی و در پیروی از کشورهای توسعه یافته در قالب روند مدرنیزاسیون، سبب ایجاد روابط کالبدی و فضای جدید در بافت قدیم و فرسوده شده است که عملاً با گذشته خود در تقابل است.
رضا خدری لیراوی اصل
چکیده
اندیشکده روابط بین الملل: امروزه فقدان یک استراتژی مشخص متکی به شناسایی گونه های بافت فرسوده و عزم جدی مدیریت شهری امر مداخله، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده را با مشکل روبه رو کرده ،چراکه دگرگونی های اجتماعی- اقتصادی و سیاسی که از اوایل سده حاضر در همسویی با روند جهانی و در پیروی از کشورهای توسعه یافته در قالب روند مدرنیزاسیون، سبب ایجاد روابط کالبدی و فضای جدید در بافت قدیم و فرسوده شده است که عملاً با گذشته خود در تقابل است. لذا به نظر می رسد بافت های فرسوده کارآمدترین رویکرد، نیل به اهداف توسعه پایدار در عرصه بهسازی این بافت ها می باشد.روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و نتایج حاکی از آن است که بافت های فرسوده می تواند کل برنامه ریزی های اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و غیره را در جامعه کلانشهری تحت تاثیر قرار می دهد .
کلمات کلیدی: بافت فرسوده،توسعه پایدار ،کلان شهر، تهران
مقدمه
هم اکنون بسیاری از شهرهای کشور با مسأله ای بنام بافت فرسوده مواجه هستند. این بافت ها که حدود 61 درصد از مساحت شهرهای ایران را تشکیل می دهند یا هسته های قدیمی شهرها بوده و به مرور زمان دچار فرسودگی و عدم کارآیی ...

سرخط اخبار