جلسات جداگانه معاونان رئیس جمهور با دکتر روحانی

ریاست جمهوری پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۷