غسالی و راننده آمبولانس آرامستان ها جزو مشاغل سخت و زیان آور هستند /افراد دارای مشاغل سخت و زیان آور باید برای بازنشستگی درخواست کتبی بدهند

قدس آنلاین پنج شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۶
مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: غسال ها و رانندگان آمبولانس آرامستان ها باید به صورت فردی درخواست خود را در کمیته تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور ثبت کنند تا پس از بررسی و تایید این کمیته سازمان تامین اجتماعی بپذیرد و حکم بازنشستگی پیش از موعد را صادر کند.

به گزارش قدس آنلاین ، محمد سنجری گفت: هر دو شغل غسالی و راننده آمبولانس های آرامستان ها بر اساس ضوابطی که در دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور و کمیته تجدید نظر خراسان رضوی وجود دارد، به عنوان مشاغل سخت و زیان آور مورد تأیید قرار گرفته است و پس از احراز سختی و زیان آور بودن آن، شخص می تواند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد استفاده کند اما شرایطی دارد. مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ادامه داد: از جمله شرایط آن این است که افراد در همین مشاغل، ۲۰ سال سابقه پرداخت بیمه داشته باشند و هر کس در هر صنفی که مدعی است شغلش سخت و زیان آور است باید درخواست بدهد،۲۰ سال پرداختی داشته باشد و در خواستش در کمیته مشاغل سخت و زیان آور این استان مطرح می شود و کمیته براساس شغل، عوامل زیان آور و سختی آن تشخیص می دهد که آیا این شغل سخت و زیان آور است یا خیر. وی افزود : بر اساس ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی این قانون عموما مشاغل سخت و زیان آور تعریف شده و اینکه به چه شغلی سخت و زیان آور گفته می شود تشخیص فردی نیست. سنجری توضیح داد: برای تشخیص یک شغل به عنوان شغل سخت و زیان آور در آئین نامه های اجرایی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی در سطح استان کمیته ای با عنوان کمیته تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور داریم و افرادی که مدعی هستند شغل شان سخت و زیان آور است باید فرم مشخصی را دریافت کنند، عنوان شغل شان را درج کنند و به کمیته تحویل دهند. مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ادامه داد: کمیته طی جلساتی که دارد، درخواست افراد را بررسی می کند و بعد از اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار، اگر ...

سرخط اخبار