غیزانیه بزرگترین بخش شهرستان اهواز، با 85 روستا است. غیزانیه با وجود مستقر بودن بر روی سیستم های نفتی و این ثروت عظیم هنوز از ابتدایی ترین امکانات معیشتی مانند آب بی بهره مانده و محروم است. اهالی روستا برای گذاران معیشت آبی خود و رسیدن به آب اقدام به حفر زمین میکنند و اغلب ناچار به استفاده از آب های آلوده هستند.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری