زاهدان- ایرنا- قاچاق سوخت معضلی دردسرساز که علاوه بر هدر رفت سرمایه ملی، سرمایه ارزشمند انسانی را نیز از بین می برد این در حالیست که سود حاصل از آن در جیب عده ای سودجو و فرصت طلب و سرکردگان باندهای مافیایی بعضا غیرایرانی سرازیر می شود.

کشورهای در حال توسعه در مسیر حرکت های اقتصادی خود و عبور از پیچ و خم های جاده های اقتصادی به بیماری های زیادی دچار می شوند، یکی از این بیماری ها که اقتصاد کشورمان ایران را نیز تحت تاثیر قرارداده روی آوردن شمار زیادی از افراد به اقتصاد زیرزمینی قاچاق و مشخصه اصلی آن قاچاق سوخت است.
شهرها و استان های مرزی به تبع مشکلات فراوان اقتصادی و همسایگی با کشورهایی که از جهت اقتصادی و سیاسی دارای ثبات نیستند نخستین میزبانان و تاثیرپذیران قاچاق سوخت محسوب می شوند، سیستان و بلوچستان از استان های استراتژیک جنوب شرق کشورمان است که در شاهراه اقتصادی مسیر ابریشمی قاچاق سوخت قرار گرفته است، استانی که از جهت پیشرفت اقتصادی و سرمایه گذاری های کلان کشوری در سطح پایینی قرار دارد و به دلیل هم نشینی نامبارکش با کشورهایی چون پاکستان و افغانستان ره آوردی نامیمون همچون گسترش قاچاق سوخت دامنگیر آن شده است.
عوامل مختلفی در بروز قاچاق سوخت در سیستان و بلوچستان دخیل هستند که عوامل اقتصادی، وضعیت محیط و تفاوت فاحش قیمت سوخت در ۲ سوی مرز و کشورهای مقصد، خشکسالی و بیکارشدن شمار زیادی از کشاورزان، دامداران و صیادان و سودکلان و یادآورده از مهم ترین عوامل قاچاق سوخت محسوب می شوند. مسائلی از این دست و مشکلات روزافزون اقتصادی مردم، این استان را در بزرگراه افزایش صعودی قاچاق سوخت پیشتاز کرده است.
قاچاق دارای اثرات نامطلوبی بر اقتصاد است و سیستان و بلوچستان نیز از این امر مستثنی نبوده است. بروز اختلال در اجرای قانون، قانون گریزی، اختلال در تجارت رسمی سوخت، گسترش اقتصاد زیر زمینی، کاهش سطح معیشت بخش وسیعی از مردم، هدر رفتن منابع ملی و غیره همه از آثار ...

عناوین مهم خبری