آیا جهانگیری مدافع اقتصاد دولتی و نظام کوپنی است؟

ایلنا دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۴۱

محمود نادری؛ شنبه هفته گذشته معاون اول رئیس جمهوری در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، از نخبگان و صاحبنظران اقتصادی خواست تا در باب نوع جهت گیری اقتصادی کشور در شرایط جدید اقتصادی به دولت مشورت بدهند.
اسحاق جهانگیری با تبیین رویکرد اقتصادی کشور در دوران جنگ که مبتنی بر اقتصاد دولتی و نظام سهمیه بندی و توزیع کوپنی کالاها بود، به تشریح دو دیدگاه عمده و غالب اقتصادی پرداخت که این روزها از سوی عده ای از صاحبنظران اقتصادی برای شرایط جدید اقتصادی کشور تجویز می شود. دیدگاه نخست، طرفدار بازگشت به اقتصاد دولتی و نظام سهمیه بندی و توزیع کوپنی کالاها بویژه کالاهای اساسی است که پررنگ شدن نقش دولت در اقتصاد کشور را به دنبال دارد. رویکرد دوم، اما حرکت هر چه بیشتر به سمت اقتصاد آزاد از طریق آزادسازی قیمت ها و در عین حال پرداخت نقدی یارانه های پنهان به مردم بویژه اقشار ضعیف جامعه را به دولت توصیه می کند.
انتشار این نظرخواهی اما با تعابیر و برداشت های متفاوتی روبه رو شد و اصل پیام که ناظر بر جلب مشارکت نخبگان و صاحبنظران برای مشورت به دولت بود را تحت الشعاع قرار داد و برخی این گونه وانمود کردند انگار معاون اول رئیس جمهوری مدافع بازگشت کشور به اقتصاد دولتی و سیستم کوپنی است. واقعیت اما چیز دیگری است که توجه به نکات زیر می تواند به روشن شدن موضوع کمک کند.
اول، همه می دانیم کشور در وضعیت خطیری قرار دارد و با جنگ اقتصادی بی سابقه ای مواجه است که با عملیات روانی- رسانه ای سنگینی نیز پشتیبانی می شود. از این باب، فراخوان معاون اول رئیس جمهوری در وهله اول معطوف به توجه دادن بیش از پیش جامعه و صاحبنظران به شرایط کنونی کشور است و ...