رئیس جمهور در دیدار صمیمی با وکلا و حقوق دانان

ریاست جمهوری چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۹