تصاویر | شهر ۸۰۰۰ هزار ساله و اسرارآمیز یئری در اردبیل

خبر آنلاین جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۲۱
محوطه باستانی شهر یئری در روستای پیرازمیان مشگین شهر در استان اردبیل قرار دارد.

قدمت این شهر بیش از هشت هزار سال برآورد می شود و از سه قسمت دژ نظامی، معبد و قوشا تپه تشکیل می شود. این محوطه شامل ۲۸۰ سنگ افراشت باستانی با ارتفاع متفاوت ۷۰تا ۳۶۰سانتی متری است که اکثراً منقوش به اشکال انسان هستند.
عکس ها: میزان
۶۱۲۸۲