دومین چاپ «ایدئولوژی زیبایی شناسی» ایگلتون منتشر شد. نویسنده در این کتاب مسیر ۲۵۰ ساله سنت تفکر اروپایی درباره هنر را در پرتو نسبت های سه ضلع حقیقت، زیبایی و اخلاق مورد بحث قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر ، نشر بیدگل دومین چاپ کتاب «ایدئولوژی زیبایی شناسی» نوشته تری ایگلتون و ترجمه مجید اخگر را با شمارگان هزار نسخه، ۶۴۳ صفحه و بهای ۹۸ هزار تومان منتشر کرد. چاپ نخست این کتاب نیز در بهار امسال با همین مشخصات در دسترس مخاطبان قرار گرفته بود.
«ایدئولوژی زیبایی شناسی» با موضوع جهان بینی و زیبایی شناسی گردآوری و تألیف شده است. نویسنده در این اثر خاستگاه و ضرورت های پنهان در پس شکل گیری حوزه ای را که «زیبایی شناسی» نام گرفته، واکاوی می کند.
همچنین مسیر ۲۵۰ ساله سنت تفکر اروپایی درباره هنر را در پرتو نسبت های لاینفک سه ضلع حقیقت (فلسفه)، زیبایی (هنر) و خیر (اخلاق) مورد بحث قرار می دهد. آنچه به روایت مؤلف قوت و فوریت می بخشد، فهم این نکته است که نظریه های هنر متفکران عصر مدرن در حقیقت گره گاه مهم ترین مسائل انسانی و تاریخیِ این دوره پرتلاطم است.
به این ترتیب، روایت ایگلتون از تاریخ زیبایی شناسی مدرن به جای اینکه صرفاً مروری بر «دیدگاه های مختلف متفکران درباره هنر» باشد، با در نظر داشتن پیوندهای زیبایی شناسی، اخلاق، و سیاست، درک عمیق از علت آن حس ضرورت، معنا، و اهمیتی را به مخاطب می بخشد که در عصر مدرن با ایده هنر، اثر هنری و «تجربه زیبایی شناختی» همراه شده است.
مؤلف در این کتاب، در چهارده فصل به ترتیب به متفکران انگلیسی، کانت، شیلر، فیشته، شلینگ، هگل، شوپنهاور، کیرکه گارد، مارکس، نیچه، فروید، هایدگر، بنیامین، و آدرونو می پردازد و در نهایت در فصل آخر، ضمن پرداختن به فضای پست مدرنیستی دهه های آخر سده بیستم و طرح دیدگاه های متفکرانی چون فوکو، لیوتار، و هابرماس، جمع بندی خود از بحث را ارائه می دهد.
عناوین فصول ...