توقف عمدی چند خودرو در انتقاد به گرانی بنزین در بعضی بزرگراه های تهران، موجب ترافیک سنگین و طولانی ماشین ها شده در این بزرگراه ها شده و صف طولانی از ماشین ها را متوقف کرده است. برخی رانندگان نیز با زدن بوق نسبت به گرانی بنزین اعتراض می کنند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار