عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام، عملکرد کافی، دقیق و مناسبی در حوزه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام نداشته است.

به گزارش خبرگزاری فارس، حلقه سیاست خانواده مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام که تمرکز خود را بر «سیاست های کلی خانواده» ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری قرار داده، به بهانه تدوین گزارش تحلیلی از اجرای سیاست های کلی خانواده، نشستی با حضور هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان برگزار کرد.
طحان نظیف در ابتدا جلسه با اشاره به اینکه ما حدود 50 سیاست کلی در نظام داریم و این سیاست ها از لوازم قانون گذاری است، وضع مطلوب و موجود سیاست های کلی نظام را اینگونه توصیف کرد: «وضع مطلوب ما این است که وقتی سیاستی ابلاغ می شود، اگر قوانین و مقرراتی متناسب با آن در حوزه مقررات قانونی وجود ندارد، طبعاً باید برای آن قانون گذاری کرد؛ امّا وضع موجود ما این است که هیچ اقدامی در هیچ مرحله ای صورت نمی پذیرد».
این عضو شورای نگهبان درباره فلسفه وجود سیاست های کلی نظام گفت: «فلسفه وجود سیاست ها این بوده که یک چارچوب و یک خط کلی وجود داشته باشد. امّا متأسفانه، ما در کشورمان با آمدوشد دولت ها همیشه از نقطه صفر آغاز می کنیم! یعنی هر کاری که دولت و مجالس قبل کرده غلط است! هر کاری! »
طحان نظیف در ادامه با اشاره به اینکه ماهیت تعاملات درون خانواده حقوقی نیست و نباید باشد، گفت: «در جایگاه سیاستگذار و حاکمیت باید روی بُعد قانونی خانواده و جهت گیری قوانین مختلف در این راستا تکیه کنیم. قانون اساسی تعابیر صریحی در حوزه خانواده دارد. علاوه بر اصل دهم قانون اساسی، مسأله خانواده حتی در مقدمه قانون اساسی هم مورد تأکید قرار گرفته و مقدمه هم بار حقوقی دارد و قابل استناد است. بنابراین قانون اساسی ما خانواده محور است. چه در مقدمه، چه در اصل دهم».
وی با نقدی به ...

سرخط اخبار