دیگر در این میدان از خیل گردشگران داخلی و خارجی که در ایام عید پا به این میدان می گذاشتند و جای جایش را پر می کردند از دلدادگی به هنر ایران زمین خبری نیست. تنها چند نفری در آن می توان دید که از سر دلتنگی، بی حوصلگی و فرار از خانه نشینی آمده اند. این روزها حتی اصفهانی ها هم سخت دلتنگ لحظاتی هستند تا وسط میدان بنشینند، بستنی سنتی بخورند و در زیر تابش مستقیم آفتاب دمی بیاسایند.

سرخط اخبار