معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: بنده مبنای حقوقی لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو را به رئیس جمهور داده ام.

لعیا جنیدی، معاون حقیقی رئیس جمهور با اشاره تصمیم گیری برای لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو اظهار کرد: این موضوع یک ماه پیش در دولت مطرح شد و بنده مبنای حقوقی آن را برای رئیس جمهور ارسال کرده ام.
معاون حقیقی رئیس جمهور گفت: روی یک چارچوب از آنجایی که دو بخش جداگانه داده شده که یک بخش به عنوان نظرات شورای نگهبان و بخش جداگانه ضمیمه و به مجمع فرستاده شده و ناظر مجلس فقط شورای نگهبان است؛ اگر این نکات را به صورت ادغام و نظر شورای نگهبان و به عنوان مغایر با قانون اساسی و شرع باشد یک معنا پیدا می کرد اما چون مستقل و نامه مجمع ضمیمه و فرستاده و مواردی که شورای نگهبان گفته تماماً توسط مجلس تأمین شده لذا مبنایی ایجاد می کند که مبنای حقوقی است برای اینکه بین این دو تفکیک قائل شود.
جنیدی افزود: اگر هم چه مجمع و چه جای دیگر نظر مشورتی داشته باشند باید شورای نگهبان آن را بررسی کند و اگر قبول دارد که موارد مغایر قانون اساسی یا شرع است عیناً و به عنوان نظر خود و به صورت ادغام شده در نظر خود ارائه دهد.
معاون حقیقی رئیس جمهور تصریح کرد: در این مورد فرآیند بر خلاف CFT که این طور نبوده و نظر شورای نگهبان تأمین نشده در این مورد شورای نگهبان نظراتش تأمین شده آن هم به صورت امر جداگانه عین نامه مجمع جداگانه و دیرتر فرستاده شده است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار