سیدحسن امین به لزوم توسعه آرامگاه فردوسی و توجه بیشتر به این مرکز تاریخی فرهنگی تاکید کرد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ سیدحسن امین، استاد سرشناس ایرانشناسی و تاریخ دان، در رابطه با وضعیت آرامگاه فردوسی گفت: مکرر به طوس می روم. فکر می کنم آنچنان که باید و شاید آرامگاه حکیم طوس حالتی که باید، ندارد و امیدوارم به آرامگاه فردوسی که فرد اول فرهنگ ایرانیان است، توجه بیشتری نشان بدهند.
او افزود: در کتاب هایم عنوان کردم هر ملتی در راستای فرهنگ و هنر باید یک پدر معنوی داشته باشد. اگر قرار باشد برای ایرانیان در بین این همه بزرگان پدر قائل شویم در ایران باستان باید کوروش و در ایران پس از اسلام هم فردوسی را نام ببریم.
امین ادامه داد: اولا فردوسی سراینده شاهنامه است که تاریخ ایران باستان و اساطیر ایرانی را زنده کرد و از آن مهم تر سبب شد تا زبان فارسی به عنوان یک زبان فاخر به زندگی خود ادامه دهد و از این جهت فردوسی فرد اول ایرانی است و همچنین پدر معنوی است. خوشبختانه به فردوسی هیچ ایرادی نمی توان گرفت چراکه هیچ افراط و تفریطی در تفکر و اندیشه فردوسی وجود ندارد.
این استاد سرشناس ایران شناسی تصریح کرد: فردوسی همچنان که ایرانی است و مسلمان هم هست و اسمش به احتمال قوی حسن و کنیه اش ابوالقاسم و شیعه 12 امامی است.
او با بیان اینکه باید آرامگاه حکیم طوس به گونه ای باشد که بتوانیم هویت ملی و فرهنگی خود را بازشناسی کنیم افزود: همان حالتی که برای حافظ داریم و احساس خوبی پیدا می کنیم باید در آرامگاه حکیم طوس وجود داشته باشد اما این احساس در آرامگاه فردوسی ایجاد نشده و مستلزم این است که بنا و ساختمان های اطرافش توسعه بیشتری پیدا کند، گرم شود. راه عبور و مرورش بین مشهد و طوس آسان تر شود و تسهیلاتی ایجاد شود ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار