نخلستان های آبادن تا قبل از آغاز جنگ تحمیلی روزگاری خوش داشتند و دارای نخل هایی سر سبز با محصول خرمای با کیفیت و بی نظیر بودند. اما در طول سال های دفاع مقدس بر اثر بمباران های شیمیایی، برخورد گلوله و خمپاره دیگر چیزی جز نخل های بی سر از آن ها باقی نماند. در سال های بعد از جنگ نیز خشکسالی های پی در پی و شوری آب، باعث شد تا نخلستان های این سرزمین در خطر نابودی و خشک شدن کامل قرار بگیرند.
سرخط اخبار