اگر آمریکا به سیاست قبلی برگردد، وضعیت ظرف یک شب عادی می شود

خبرداغ
در حال انتقال به منبع خبر