در صورت کمبود تصمیمات لازم برای تامین گوشی در بازار اتخاذ میگردد

شعار سال
در حال انتقال به منبع خبر