افزایش گشتی های امنیتی در آب های سرزمینی شورای همکاری خلیج فارس

اسپوتنیک ایران
در حال انتقال به منبع خبر