پارس جنوبی در آخرین لحظه از باخت فرار کرد

در حال انتقال به منبع خبر