رئیس جمهور در انتخاب وزرا به نظر مجلس توجه کند

الف
در حال انتقال به منبع خبر