افتتاح پروژه شبکه توزیع گاز و ایستگاهTBS ناحیه صنعتی کاخک گناباد

مشهد عمران
در حال انتقال به منبع خبر