هیچ فوتی در ایام تشریق حج وجود نداشت

صدای ایران
در حال انتقال به منبع خبر