مصرف آب نسبت به سال گذشته افزایش یافته است

صدای ایران
در حال انتقال به منبع خبر