صلح و اتحاد در منطقه باستانی نوروز خواسته ملت های معتدل است

در حال انتقال به منبع خبر