پدر طبیعت ایران در گنبد کاووس درگذشت!

نیک صالحی
در حال انتقال به منبع خبر