انفجار در سکوی نفتی ایران در خلیج فارس

پول و تجارت
در حال انتقال به منبع خبر