هیچ عجله ای در مجمع برای رسیدگی به CFT و پالرمو وجود ندارد

راهبرد معاصر
در حال انتقال به منبع خبر