نمایندگان نفت ایران وارد الجزیره شدند

ایرنا
در حال انتقال به منبع خبر