محاصره نیروهای امنیتی افغانستان در دو ولسوالی «فراه» توسط طالبان

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر