محل سقوط پهپاد آمریکایی 4 مایل داخل آب های ایران است

فصل تجارت
در حال انتقال به منبع خبر