استقبال رسمی از نخست وزیر ژاپن

پول و تجارت
در حال انتقال به منبع خبر