وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برنامه نظام جامع مالیاتی شامل ۳۲ طرح مهم است که ۹۷ درصد آن تاکنون تحقق یافته است. - خطِ اعتدال

خط اعتدال
در حال انتقال به منبع خبر