سیستم مشترک برق میان ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان ایجاد می شود

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر