گوگل افزایش طول عمر باتری گوشی هنگام استفاده از حالت تاریک را تأیید کرد

فصل اقتصاد
در حال انتقال به منبع خبر