انفجار در سکوی نفتی ایران در خلیج فارس

الف
در حال انتقال به منبع خبر