اولویت بانک های خصوصی محرومیت زدایی از طریق رونق تولید و ایجاد اشتغال است

دیوان اقتصاد
در حال انتقال به منبع خبر