سالگرد زنده یاد دکتر محمود شیخ زین الدین معاون فقید نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
در حال انتقال به منبع خبر