دو نفتکش حادثه دیده در دریای عمان حامل محموله های مرتبط با کشور ژاپن بوده است

فصل تجارت
در حال انتقال به منبع خبر