افزایش قاچاق پارچه در صنعت مبلمان/کمبود مواد اولیه در این صنف موجب افزایش قیمت مبلمان می شود

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر