آمریکا به وضوح با مردم ایران دشمنی دارد/ آمریکا با قلدری اموال کشور ها را مصادره می کند

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر