بررسی پیشنهاد مستثنی شدن متقاضیان تایید شده در کمیته های استانی از قانون چک در کمیسیون اقتصاد دولت

دفتر هیئت دولت
در حال انتقال به منبع خبر