سبقت در انجام عمل خیر زیور متقین است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری