۳۴ نفر ناظرشرعی بر قربانی های نذری نظارت داشتند

خبرگزاری مهر
در حال انتقال به منبع خبر