اختصاص ۳۵۰۰ میلیارد تومان بودجه اشتغال برای مددجویان در سال جاری/۳۷ هزار خودکفا و خوداشتغال در سال گذشته

راه آرمان کرمان
در حال انتقال به منبع خبر