صادرات گوجه فرنگی نوعی "خام فروشی" است

فصل اقتصاد
در حال انتقال به منبع خبر