چرا خداوند به مشرکان و منافقان نعمت می دهد؟

گلستان ۲۴
در حال انتقال به منبع خبر