وزیر نیرو: ۱۰ میلیون نفر از جمعیت روستایی به شبکه پایدار آب متصل می شوند

الف
در حال انتقال به منبع خبر