تعیین عوارض 30تا 90 هزار تومانی؛مانع تردد مسافران از آزادراه تهران-شمال می شود

فصل تجارت
در حال انتقال به منبع خبر